1. Gabhaidh REHIS a h-uile cothrom a’ Ghàidhlig a bhrosnachadh ann an obair a’ bhuidhinn an Alba.

REHIS will take every opportunity to promote the use of the Gaelic language in the following areas of the organisation’s involvement with the Environmental Health profession in Scotland.

2. Sanasachd: Bheir REHIS cothrom dha buill aig a bheil Gàidhlig agus dha buidhnean a tha a’ brosnachadh na Gàidhlig, taic a thoirt dhaibh le sanasachd anns na coimhearsnachdan far a bheil a’ Ghàidhlig air a bruidhinn.

Publicity: As appropriate, REHIS will invite Gaelic speaking members and external Gaelic agencies to assist with publicity in the Gaelic speaking communities.

3. Trèanadh: Le cuideachadh bho bhuill aig a bheil Gàidhlig agus na buidhnean a tha a’ brosnachadh na Gàidhlig, nì REHIS oidhirp air trèanadh a thairgsinn do dhaoine nan àite-obrach tro mheadhan na Gàidhlig.

Training: REHIS will endeavour, with the help of Gaelic speaking members and external Gaelic agencies, to provide workplace training through the medium of Gaelic.

4. Foghlam: Le taic bho bhuill aig a bheil Gàidhlig agus na buidhnean a tha a’ brosnachadh na Gàidhlig, nì REHIS an dìcheall fiosrachadh sam bith a tha ionadan foghlaim a’ sireadh a thoirt dhaibh ann an Gàidhlig ma tha sin a dhìth orra.

Education: REHIS will endeavour to meet demand for information from Gaelic medium units, with the assistance of Gaelic speaking members and external Gaelic agencies.

5. Na Meadhanan: Le taic bho bhuill aig a bheil Gàidhlig agus bho na buidhnean a tha a’ brosnachadh na Gàidhlig, nì REHIS oidhirp air fiosrachadh a thoirt seachad ann an Gàidhlig ann am pàipearan-naidheachd, air an rèidio agus air an telebhisean.

Media: REHIS will, with the help of Gaelic speaking members and external Gaelic agencies, endeavour to meet requests for media interviews through the press, radio and television.

Agreed by the Management Committee on 20 April 2011